Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi İle Örnek Bir Dersin Uygulaması ve Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi

Ferhat BAHÇECİ, Mithat ELÇİÇEK

Öz


Bu çalışmada Öğrenme İçerik Yönetim Sistem’lerinin öğrencilerin ders başarıları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda İçerik Yönetim Sistem’lerinden Joomla 3.2 versiyonu kullanılarak web tabanlı bir Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi uygulaması tasarlanmıştır. Tasarlanan Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi uygulaması Windows 2008 sunucu işletim sistemi üzerine kurularak öğrencilerin Thin Client bilgisayardan oluşan bilişim teknolojileri sınıfından erişimleri sağlanmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturmak için Siirt Meslek Yüksekokulu’nda Bilgisayarlı Büro Programları dersini alan 250 öğrenciye dönem başında 40 sorudan oluşan bir hazırbulunuşluk testi uygulanmıştır. Hazırbulunuşluk testi sonuçları istatistiksel olarak SPSS 21 programına aktarılarak kümeleme analizi yöntemiyle 63 öğrenci deney grubuna, 62 öğrenci de kontrol grubuna rastgele seçilerek hazırlanan sistem 9 hafta boyunca uygulanmıştır. Hazırbulunuşluk Testi, Akademik Başarı Testi, Ön Test ve Son Test sınavları veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Oluşturulan Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi’nin içeriği (ders videoları, elektronik çalışma kitapları, görseller, çevrimiçi testler) dönem başında hazırlanan hazırbulunuşluk testi sonuçları dikkate alınarak öğrencilerin hazırbulunuşluk seviyelerine göre geliştirilip tasarlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilerin “Bilgisayarlı Büro Programları” dersi için, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerine göre tasarlanan web tabanlı Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi ile geleneksek öğrenme ortamı arasındaki ders başarıları arasında farklılık olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde T-Test ve One-Way ANOVA (İlişkisiz örneklemler için tek faktörlü varyans analizi) bulguları analiz edildiğinde deney ve kontrol gruplarının başarı ortalamaları arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.


Tam Metin:

PDF

Referanslar


Altun, A., Gülbahar, Y., & Madran, O. (2007). Öğretİmde İçerİk Yönetİm Sİstemlerİ:Enİyİsİ Örneğİ. XII. “Türkiye’de İnternet” Konferansı, (s. 1-4). Ankara.

Bahçeci, F. (2011). Kişiye Özgü Öğretim Portalının Öğrenenlerin Akademik Başarısı Ve Tutumları Üzerindeki Etkisi. (s. 8-12). Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Programları Ve Öğretim Anabilim Dalı.

Büyüköztürk, Ş. (2013). İlişkisiz Ölçümlerde Ortalama Puanların Karşılaştırılması. Ş. Büyüköztürk içinde, Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (s. 39-56). Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Şekercioğlu, G., & Çokluk, Ö. (2012). Sosyal Bİlİmler İçİn Çok Değİşkenlİ İstatİstİk:Spss Ve Lisrel Uygulamalari. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Duran, N., Önal, A., & Kurtuluş, C. (2006). E-Öğrenme ve Kurumsal Eğitimde Yeni Yaklaşım Öğrenim Yönetim Sistemleri. Akademik Bilişim, 1-5.

Gökova, V., & İnceoğlu, M. M. (2011). Temel Bilgisayar Uygulamaları Dersinde Öğrenme İçerik Yönetim Sistemi Kullanımı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1099-1113.

Leblanc, J. (2007). Learning Joomla! 1.5 Extension Development. Birmingham: Packt Publishing.

Ozan, Ö. (2008). Öğrenme Yönetim Sistemlerinin. inet-tr’08 - XIII. Türkiye’de İnternet Konferansı Bildirileri, (s. 1-6). Ankara.

Ozan, Ö. (2009). CMS, LMS, LCMS Kavramları. Akademik Bilişim’09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, (s. 1-6). Şanlıurfa.

Robertson, J. (2003). So, what is a content management system? KM Column,, 1-4.

Sánchez, R. A., & Hueros, A. D. (2010). Motivational factors that influence the acceptance of Moodle using TAM. Computers in Human Behavior, 1632–1640.

Tekerek, A., & Bay, Ö. F. (2009). Web İçerik Yönetim Sistemi Tasarımı ve Gerçekleştirilmesi. Politeknik Dergisi, 85-91.

Tekin, H. (2009). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Yargı Yayınevi.

wikipedia. (2008). https://www.wikipedia.org. Ocak 2014 tarihinde wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Thin_client adresinden alındı

Yaşar, Ö., & Adıgüzel, T. (2010). A working successor of learning management systems: SLOODLE. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5682–5685.


Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.